Verklaring gegevensbescherming

1. Verantwoordelijke instantie en gegevensbescherming

Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bulthaup GmbH & Co KG
Aich, Werkstraße 6
84155 Bodenkirchen

Telefoonnr.: +49 (0)8741 80 0
E-Mail: datenschutz@bulthaup.com

Gegevensbescherming

Deze website maakt gebruik van een TLS-versleuteling (Transport Layer Security), om redenen van veiligheid en ter beveiliging van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of informatieverzoeken die wij als websitebeheerder van u ontvangen. Of u wel of niet met een versleutelde verbinding te maken heeft, ziet u in de adresbalk: ‘http://’ verandert in ‘https://’ en er verschijnt een slot-icoontje.

2. Verantwoordelijke voor gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor de gegevensbescherming.

Bulthaup GmbH & Co KG
Dhr. Antonino Italia
Aich, Werkstraße 6
84155 Bodenkirchen

Telefoonnr.: +49 (0)8741 80 0
E-Mail: datenschutz@bulthaup.com

3. Gegevensvastlegging op onze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken soms gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. We gebruiken ze om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gedropt en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘session-cookies’ . We gebruiken ze voor het optimaliseren van de gebruikersvriendelijkheid en ze worden na uw bezoek automatisch gewist. Eveneens ter optimalisering van de gebruikersvriendelijkheid maken we gebruik van tijdelijke cookies. Die blijven op uw apparaat staan totdat u ze zelf wist. Ze maken het voor ons mogelijk uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

Verder gebruiken we cookies om het gebruik van onze websites statistisch in kaart te brengen en om ons aanbod aan onze klanten optimaal te kunnen evalueren (zie nr. 4).

U kunt in de instellingen van uw browser aangeven dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wilt worden, van geval tot geval bepaalt of u ze toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen verbiedt, dan wel de functie automatisch wissen van cookies bij het sluiten van uw browser wilt activeren. Het deactiveren van cookies kan als gevolg hebben dat de functionaliteit van deze website afneemt.

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking d.m.v. cookies is Art. 6 lid 1 onder f van de AVG.

Server-logbestanden

De provider van onze site verzamelt informatie en slaat die op in zogenaamde server-logbestanden, die door uw browser automatisch aan ons worden doorgegeven. Dat betreft:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-url
  • hostnaam van de computer die toegang vroeg
  • tijdstip van de server-aanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden verwerkt om een probleemloze verbinding met de website tot stand te brengen, een gemakkelijk gebruik van onze website mogelijk te maken, voor de evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit en voor overige administratieve doeleinden. Deze gegevens zullen niet met andere gegevensbronnen worden samengevoegd.

Basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 onder f van de AVG.

Contactformulieren

Als u ons via de pagina’s ‘Contactformulier’, ‘Afspraak met de dealer aanvragen’ en ‘Infomateriaal bestellen’ verzoeken doet toekomen, worden uw gegevens op het aanvraagformulier inclusief de door u aldaar opgegeven contactgegevens ten behoeve van uw aanvraag en voor eventuele vervolgvragen bij ons opgeslagen.

De akkoordverklaring die u op deze formulieren kunt geven (maar niet verplicht bent te geven), heeft de volgende inhoud:

Akkoordverklaring gegevensgebruik:

Ik ga ermee akkoord dat mijn in het contactformulier verstrekte gegevens (verplicht in te vullen gegevens en evt. vrijwillige gegevens) door bulthaup als verantwoordelijke instantie worden verzameld, verwerkt en gebruikt voor het versturen van informatiemateriaal per post, voor het per e-mail beantwoorden van mijn aanvraag en – indien en voor zover ik in het contactformulier expliciet daarom heb verzocht – voor het sturen van informatie per e-mail. Alleen wanneer ik om het opnemen van contact en/of het sturen van informatiemateriaal door de bulthaup-handelspartner die in mijn buurt is gevestigd, heb verzocht, mogen mijn gegevens (verplichte en vrijwillige) voor dit doel aan de handelspartner (bij handelspartners die buiten Duitsland gevestigd zijn tevens aan de bulthaup-vertegenwoordiging waaronder de betreffende handelspartner valt) worden doorgegeven en door hem worden verwerkt en gebruikt.

Houd rekening met het volgende: Zonder uw akkoordverklaring wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Gegevens van geïnteresseerden buiten Duitsland worden doorgegeven aan de in uw buurt gevestigde handelspartner via de buitenlandse bulthaup-vertegenwoordiging, als die bestaat. De lijst met bulthaup-vertegenwoordigingen in de verschillende landen vindt u hier.

De verwerking van de op het contactformulier ingevulde gegevens geschiedt op basis van uw instemming (Art. 6 lid 1 onder a van de VGA). U kunt uw akkoordverklaring t.a.v. de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor de vermelde doeleinden te allen tijde herroepen. Richt uw bezwaar aan Bulthaup GmbH & Co KG, onder vermelding van ‘Datenschutz’, 84155 Aich, Duitsland, of stuur een mail naar datenschutz@bulthaup.com.

De door u op dit contactformulier ingevulde gegevens blijven opgeslagen tot u ons verzoekt ze te wissen, dan wel tot u uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt.

Beroepsmatige contactformulieren

Bij de contactformulieren ‘bulthaup partner worden’, ‘Contact projectdivisie’ en ‘Perscontact’ zullen wij de aan ons verstrekte (verplichte en vrijwillige) gegevens verzamelen, opslaan en verwerken t.b.v. de behandeling en beantwoording van uw aanvraag.

Basis voor de gegevensverwerking is uw toestemming (Art. 6 lid 1 onder a van de VGA).

Als u zich voor onze perslijst heeft opgegeven, gebruiken wij de door u bij de aanmelding beschikbaar gestelde gegevens om u uitnodigingen of persberichten per e-mail, bij uitzondering ook per post toe te sturen. Geeft u bij uw aanmelding een buitenlands postadres op, dan krijgt u de uitnodigingen en persinformatie door een lokaal bulthaup filiaal toegestuurd of door een pr-bureau dat speciaal met deze taak is belast. Uitsluitend met het oog daarop worden uw gegevens aan het verantwoordelijke bulthaup-filiaal of aan het genoemde pr-bureau doorgegeven. Uw gegevens worden door ons opgeslagen zolang u aangemeld blijft voor de perslijst. U kunt uw naam van de distributielijst laten verwijderen door op de unsubscribe-knop te klikken (wat betreft onze digitale berichten) of door een korte e-mail te schrijven aan het adres: Datenschutz@bulthaup.com .

Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 onder a van de AVG. U kunt uw akkoordverklaring t.a.v. de verwerking en het gebruik van uw gegevens voor de vermelde doeleinden te allen tijde herroepen. Richt uw herroepingsverklaring aan Bulthaup GmbH & Co KG, onder vermelding van ‘Datenschutz’, 84155 Aich, Duitsland, of stuur een mail naar datenschutz@bulthaup.com .

4. Analyse tools en reclame

De hieronder genoemde en door ons gebruikte tracking-maatregelen worden op basis van Art. 6 lid 1 S. 1 onder f van de AVG toegepast. Met de toegepaste tracking-maatregelen willen wij een op de vraag afgestemde vormgeving en de voortdurende optimalisering van onze website waarborgen. Verder gebruiken we bedoelde tracking om het gebruik van onze website statistisch in kaart te brengen en om ons aanbod aan u optimaal te kunnen evalueren.

Het betreffende doel van de gegevensverwerking en de gegevenscategorieën zijn uit de respectievelijke tracking-tools af te leiden.

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. Provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- en statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Hij dient alleen voor het beheer en de uitvoering van de via hem geïntegreerde tools. De Google Tag Manager registreert echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.

Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op art. 6 lid 1 onder f van de AVG. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 onder a AVG en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie in het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) omvat, zoals gedefinieerd in de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina’s, verblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het betreffende eindapparaat van de websitebezoeker.

Bovendien kunnen wij met Google Analytics onder meer uw muis- en scrollbewegingen en klikken registreren. Verder maakt Google Analytics gebruik van verschillende modelbenaderingen om de verzamelde gegevensbestanden aan te vullen en gebruikt het machine-learningtechnologie bij de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologie die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met als doel de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens art. 6 lid 1 onder a AVG en § 25 lid 1 TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS geschiedt op basis van de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Hier vindt u de details: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Zodoende wordt uw IP-adres door Google in de lidstaten van de Europese Unie en in andere staten waarmee de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is gesloten, vóór de overdracht naar de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen gaat het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS en wordt dan daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om overige services te bieden aan de eigenaar van de website die samenhangen met het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Browser-plug-in

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer info over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Opdrachtverwerking

Wij hebben met Google een opdrachtverwerkingscontract gesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken daarnaast nog de functies van Google Analytics Remarketing in connectie met de apparaatoverstijgende functies van Google Analytics Adwords en Google DoubleClick. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk de met behulp van Google Analytics Remarketing samengestelde reclamedoelgroepen aan de apparaatoverstijgende functies van Google AdWords en Google DoubleClick te koppelen. Op die manier kunnen op uw interesses betrekking hebbende, gepersonaliseerde reclameboodschappen die op basis van uw eerdere gebruikers-/surfgedrag op een eindapparaat (bijv. een mobiele telefoon) op u werden afgestemd, ook op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of pc) worden weergegeven.

Als u de desbetreffende toestemming heeft gegeven, koppelt Google met dit doel uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account. Op die manier kunnen op elk eindapparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen ingevoegd worden.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics google-gewaarmerkte ID’s van de gebruiker die tijdelijk aan onze Google-Analytics-gegevens gekoppeld worden, om doelgroepen voor de apparaatoverstijgende advertentiereclames te definiëren en op te stellen.

U kunt tegen de apparaatoverstijgende remarketing/targeting bezwaar maken en die voorgoed beëindigen door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren; klik daartoe op deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Een eventuele samenvoeging van de verkregen gegevens in uw Google-account vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming, die u bij Google kunt geven dan wel herroepen (Art 6 lid 1 onder a van de AVG).

Meer info/gegevensbeschermingsinfo vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google onder: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Meta Pixel
Onze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Meta Platforms Inc (voorheen Facebook Inc), 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) om conversaties te meten.

Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder door op een meta advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de meta-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Meta opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Meta de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Meta Data Usage Policy. Hierdoor kan Meta advertenties plaatsen op Meta-pagina’s en buiten Meta. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als sitebeheerder.
Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming: https://www.facebook.com/about/privacy.

Gegevensbeleid | Instagram Helpcentrum

Je kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” ook uitschakelen in het gedeelte Advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Je moet bij Facebook ingelogd zijn om dit te kunnen doen.

Als u geen Facebook/Instagram-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Meta deactiveren op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren

5. Plug-ins en tools

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans aan een server in de VS doorgegeven en aldaar opgeslagen. Wij als aanbieder van deze website hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wij maken gebruik van Google Maps met het oog op een aantrekkelijke presentatie van ons online-aanbod en om ervoor te zorgen dat de op onze website genoemde plaatsen gemakkelijk te vinden zijn. Dit zijn de ‘gerechtvaardigde belangen’ in de zin van Art. 6 lid 1 onder f van de AVG.

Meer info over hoe met gebruikersgegevens wordt omgegaan vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/.

6. Rechten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming

Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU heeft u onder de daar vermelde voorwaarden recht op inzage (art. 15), op rectificatie en wissing (art. 16, 17), op beperking van de verwerking (art. 18), op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20), alsmede op het indienen van een klacht bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77).

Voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform Art. 6 lid 1 S 1 onder f van de AVG worden verwerkt, heeft u het recht, conform Art. 21 van de AVG, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover daarvoor gronden bestaan die verband houden met uw specifieke situatie dan wel als het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In dat laatste geval heeft u een generaal recht van bezwaar, dat zonder opgave van een bijzondere situatie door ons wordt geëffectueerd.

Mocht u van uw herroepings- of bezwaarrecht gebruik willen maken, dan volstaat een e-mail aan datenschutz@bulthaup.com.

7. Actualiteit en wijziging van deze verklaring gegevensbescherming

Deze verklaring gegevensbescherming is op heden actueel en geldt vanaf mei 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en van ons website-aanbod, alsmede op grond van veranderde wettelijke dan wel overheidsrichtlijnen kan het in de toekomst noodzakelijk zijn deze verklaring gegevensbescherming te wijzigen.

© Copyright Bulthaup GmbH & Co KG, Bodenkirchen (Duitsland). Alle rechten voorbehouden.